Episodes | Awkward. | Season 5

Senior pranks wreak havoc while Jenna’s resolution to stop thinking about Matty is tested when ...