AC/DC

Dog Eat Dog

Apollo Theatre, Glasgow, April 1978

AC/DC

Dog Eat Dog

Apollo Theatre, Glasgow, April 1978