Kalamandalam Sankaran Embranthiri

Kalamandalam Sankaran Embranthiri: latest music videos

Yami Yami - Nalacharitham - Raga Madhyamaavathi; Tala: Chempata (3rd Day)

Music Video

Kim Kim Mahosakhi - Baanayudham - Raga Jonpuri; Tala: Chempata

Music Video

Vijane Batha Mahathe - Nalacharitham - Raga Thodi; Tala: Chempata (3rd Day)

Music Video

Veera Veerata - Utharaswayamvaram - Raga Huseni; Tala: Panchari

Music Video

Kalayaamee Sumathe - Kuchelavritham - Raga Sankarabharanam Raagamalika; Tala: Chempata

Music Video